Zupria

Nota de informare

Nota de informare

In conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor),

Societatea noastra doreste sa fie transparenta cu dumneavoastra si pentru a se asigura de o buna informare cu privire la datele dumneavoastra personale, la scopurile in care acestea sunt utilizate si cu privire la drepturile dumneavoastra.

Societatea HUNDRED PERCENT SRL, avand sediul in str. Polona, nr.8, Braila, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J9/480/2017 avand CUI/CIF 37790421, in calitate de operator de date cu caracter personal, reprezentata legal de dl. IRIMIA BOGDAN CIPRIAN,
in conformitate cu art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/676, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 1. Datele dumneavoastra personale, pe care ni le comunicati pe aceasta cale, sunt prelucrate exclusiv in scopul/scopurile: angajarii si derularii raporturilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate inainte de incheierea unui contract; prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale ce revine operatorului).

  Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresa, cod numeric personal, data si locul nasterii, serie si numar act de identitate, telefon, e-mail, venit, imagine, semnatura, adresa e-mail, date medicale, date privind cazierul judiciar, cetatenia, starea civila, experienta profesionala, reprezinta o obligatie legala/contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, astfel ca furnizarea acestor informatii este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea incheierii unui contract individual de munca.

 2. In cazul incheierii contractului de munca, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise urmatorilor destinatari:
  • Societati comerciale autorizate a presta activitati in domeniul SSM, S.U., MEDICINA MUNCII, RESURSE UMANE, SALARIZARE-CONTABILITATE, ISCIR-RSVTI, PROTECTIA MEDIULUI, PAZA, TRANSPORT, cu care firma noastra are incheiat un contract de prestari servicii
  • REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR (REGES), prin aplicatia REVISAL
  • Autoritati publice, la solicitarea acestora
  • Organe de control, la solicitarea acestora
  • Organe fiscale/organe judiciare
  • Executori judecatoresti, la solicitarea acestora
  • Institutiilor bancare, la solicitarea acestora
 3. Datele personale ale dumneavoastra vor putea fi transmise catre o tara terta sau organizatie internationala.
 4. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este: fisele SSM, PSI si fisele de aptitudine eliberate de catre serviciile de medicina muncii, pe perioada derularii raporturilor de munca, evidentele REVISAL si cele financiar-contabile conform dispozitiilor legale in materie.
 5. In cazul in care nu se va incheia un contract de munca cu dumneavoastra, datele vor fi pastrate de catre operator pentru o perioada de maxim 9 luni, urmand a fi, ulterior, sterse.
 6. In raport cu operatorul si in ceea ce priveste datele personale furnizate, aveti urmatoarele drepturi:
  • Dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale
  • Dreptul de acces la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
  • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
  • Dreptul de a se opune prelucrarii;
  • Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere; in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari;
  • Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
  • Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, in cazul in care acestea nu sunt utilizate in scopul derularii raporturilor de munca, potrivit normelor legale in vigoare la data formularii cererii;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in cazurile urmatoare: cand contestati exactitatea datelor (restrictionarea prelucrarii va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor); cand prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; cand operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru exercitarea unui drept in instanta;
  • Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;
  • Dreptul de a va opune prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul sau prelucrarii necesare in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o terta parte, precum si crearii se profiluri pe baza acestor dispozitii;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, cu exceptia cazurilor in care o astfel de prelucrare este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract, cand este autorizata de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau cand exista consimtamantul persoanei vizate;
  • Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, pentru situatia in care se prelucreaza date in temeiul consimtamantului expres (conform art.6 alin.1 lit.a din Regulamentului UE 2016/679) precum si in situatia in care se prelucreaza date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala, cand prelucrarea acestor date se realizeaza in baza consimtamantului explicit;
  • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
 7. Va informam ca Datele Personale vor fi prelucrate de catre Operator cu respectarea tuturor drepturilor persoanei vizate, precum si prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora impotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste masuri pot consta in limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc.

De asemenea, societatea HUNDRED PERCENT SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pntru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Certification SR EN ISO/IEC 27001:2018

SR EN ISO/IEC 27001:2018 Certificare în Managementul Securității Informațiilor Certificat